Expand

Disclaimer & Copyright

Copyright:

Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databank rechten ten aanzien van deze website worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij www.LoterijWinnen.org. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopienen, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever/auteur. Voor het overnemen van een gedeelte van deze uitgave ten behoeve van commerciele doeleinden dient men zich te wenden tot de uitgever/auteur.

Disclaimer:

Hoewel de informatie op deze website loterij winnen met de grootse zorg is samengesteld, kan men geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van eventuele hierin voorkomende onjuistheden of onvolkomenheden. Het gebruik van de informatie is geheel op eigen risico. Er zijn geen garanties dat iemand een loterij kan winnen. De informatie over hoe men een loterij kan winnen is gebaseerd op de persoonlijke ervaringen en methodieken van intelligente lotto spelers. Het feit dat deze methodieken in het verleden mogelijk resultaat hebben geboekt, wil nog niet zeggen dat deze methodieken in de toekomst het ook zouden kunnen doen. Het winnen van een loterij is een spel waarbij de grenzen van wiskundige kansberekening en geluk worden verkend om zo het geluk een handje te kunnen helpen. Het is beter om te proberen in de juiste richting te schieten, dan totaal geblinddoekt mis te schieten.